خداحافظ

 

میروم خسته و افسرده و زار

· سوی منزلگه ویرانی خویش


· به خدا می برم از شهر شما


· دل شوریده و دیوانه ی خویش


· می برم که در آن نقطه ی دور


· شستشویش دهم از رنگ گناه


· شستشویش دهم از کله ی عشق


· زین همه خواهش بیجا و تباه


· می برم تا ز تو دورش سازم


· ز تو ای جلوه ی امید مهال


· می برم زنده بگورش سازم


· تا از این پس نکند یاد وصال


· ناله می لرزد می رقصد اشک


· آه بگذار که بگریزم من


· از تو ای چشمه ی جوشان گناه


· شاید آن به که بپرهیزم من


· بخدا غنچه ی شادی بودم


· دست عشق آمد و از شاخم چید


· شعله ی آه شدم صد افسوس


· که لبم باز بر آن لب نرسید


· عاقبت بند سفر پایم بست


· میروم خنده به لب خونین دل


· میروم از دل من دست بدار


· ای امید عبث بی حاصل

 

/ 0 نظر / 16 بازدید